ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: บทเรียนจากพื้นที่

งานเสวนาวิชาการ
หัวข้อ”ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: บทเรียนจากพื้นที่”

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*