มก. พร้อมหรือยัง? สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มก. พร้อมหรือยัง? สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก คีรีโต
ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
เอกสารประกอบการบรรยาย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*