วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21

การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในรายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21
(Circular Lifestyle for the 21st  Century)
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 – 15:45 น.


กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคู่มือการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และที่มาของการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โมดูลที่ 1 การใกล้ชิดธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

โมดูลที่ 2 ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร
โดย ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โมดูลที่ 3 (1) สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โมดูลที่ 3 (2) คาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โมดูลที่ 3 (3) ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย์ และ
โมดูลที่ 3 (4) แนวทางการลดและคัดแยกขยะ
โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

โมดูลที่ 4 (1) แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต
โดย รศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

โมดูลที่ 4 (2) เศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และ คุณปฐม ชัยพฤกษทล
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

โมดูลที่ 5 (1) กระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
โมดูลที่ 5 (2) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย คุณประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล (โครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน)

โมดูลที่ 6 วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
โมดูลที่ 7 ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*