การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ม.เกษตรศาสตร์
ผ่านระบบ Cisco Webex
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30-11.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*