การบริหารการเงินและทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดย คุณมณเฑียร เจริญผล
รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 9.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*