จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

หัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*