ข้อพึงระวังในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

หัวข้อ “ข้อพึงระวังในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง”
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*