ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน (ฉบับแก้ไข)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม link http://gg.gg/ocp9s 
หรือ  QR Code ด้านล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*