เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 1 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
วันที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*