การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 2 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
โดย นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล (บรรณารักษ์ชำนาญการ)

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*