เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 13.30-15.30 น.
(เลื่อนมาจาก วันที่ 16 เมษายน 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*