ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 8)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
เพื่อพัฒนาและทบทวนความเข้าใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) ให้กับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประเมินฯ และผู้ที่ได้รับทาบทามให้เป็นกรรมการประเมินฯ ในระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน) รุ่นที่ 8 
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 8.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 303
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*