100 ปี การสหกรณ์ไทย : อดีต ปัจุบัน และอนาคตที่ท้าทาย

โครงการเสวนา วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2553
“100 ปี การสหกรณ์ไทย : อดีต ปัจุบัน และอนาคตที่ท้าทาย”
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30-12.30 น.
ห้อง 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*