การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถาม
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
14.30 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*