จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 5  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.30-12.00 น.
(หัวข้อนี้ไม่มีการรับชมย้อนหลังนะครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*