การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

ขอเชิญบุคลากร สบศ. เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

13.30 น. เป็นต้นไป
เสนอข้อคำถามต่อคณะกรรมการสรรหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*