การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
และการตอบข้อซักถาม จากผู้ปฏิบัติงานในคณะ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30 – 12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*