พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*