การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ พระวชิรญาณโกศล

การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ พระวชิรญาณโกศล
วัดป่าธรรมคีรี จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10:00-11:30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*