สอ.มก. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*