ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
เรื่อง “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)”
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 (รับชมรายการย้อนหลังของวันที่ 26 เมษายน 2553 เนื้อหาการบรรยายเดียวกัน)
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*