# เสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์”

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์”
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*