# สาขาอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน (Next Normal Agro-Industry Innovation: Roadmap for Thai Economy toward Sustainability)”

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายพิเศษ
เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน
(Next Normal Agro-Industry Innovation: Roadmap for Thai
Economy toward Sustainability)”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*