# สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ เรื่อง “ชุมชนเกษตร การสร้างโอกาสจากวิถีถัดไปสู่ความยั่งยืน”

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ชุมชนเกษตร การสร้างโอกาสจากวิถีถัดไปสู่ความยั่งยืน”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*