# สาขาประมง เสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง (Next Normal Fisheries: Global-Local = “Glocal” Perspectives from Insiders)”

สาขาประมง เสวนาพิเศษ
เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์
ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง (Next Normal Fisheries: Global-Local = “Glocal”
Perspectives from Insiders)”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*