เสวนาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยกับ COP 26: กลไกขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ประเทศไทยกับ COP 26: กลไกขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*