เสวนาพิเศษ เรื่อง “ก้าวสู่สังคมแห่งความเสี่ยง: ความท้าทายใหม่และการเตรียมรับมือ (Next Risk Society: New Challenges and Preparation)”

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ก้าวสู่สังคมแห่งความเสี่ยง: ความท้าทายใหม่และการเตรียมรับมือ
(Next Risk Society: New Challenges and Preparation)”
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*