# การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*