ฝ่าวิกฤตเพลี้ยในพืชผลทางการเกษตร

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จัดโครงการ “ฝ่าวิกฤตเพลี้ยในพืชผลทางการเกษตร”
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ สถานีวิทยุ ม.ก. ชั้น 3 บางเขน กรุงเทพฯ

8.00-9.00 น. สถานการณ์การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผู้ดำเนินรายการ
คุณ บุณฑริกา ไตรโกมุท
คุณ กนกรัตน์ บุญชูดวง

วิทยากร
ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์

9.00-12.00 น. การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ดำเนินรายการ คุณถวิล สุวรรณมณี
1. นางกาญจนมณี ทรัพย์พันธ์ บ้านป๋าคู ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
2. นักวิชาการ กรมการข้าว
3. นักวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
4. นักวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร
5. นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

12.00-13.00 น. สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง

ผู้ดำเนินรายการ
คุณ วสันต์ ชุณห์วิจิตรา
คุณ จุไรรัตน์ อินทรโอสถ

13.00-16.00 น. การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง

ดำเนินรายการ คุณถวิล สุวรรณมณี
1. นายเที่ยง สินปักสา บ้านยางใหญ่ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2. นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
3. นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*