# กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Webex
และ Onsite ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*