# นิทรรศการเรื่อง วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย

นิทรรศการเรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย”
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*