# การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผ่านระบบ Webex meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*