# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565


1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
3. คณะเศรษฐศาสตร์

3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
9. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
10. คณะสังคมศาสตร์

ช่วงสุดท้าย กล่าวคำปฏิญาณและให้โอวาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*