การประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2565

การประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2565
ในหัวข้อ “ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย”
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*