# บรรยายพิเศษ วันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38

13:30 – 14:15 น.
การบรรยายพิเศษ Big Data กับการบริหารจัดการองค์กรยุคดิจิทัล
โดย ดร.พูมใจ นาคสกุล

14:15 – 16:00 น.
เสวนาพิเศษ
– นโยบายการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ มก.
    โดย รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มก.
– การสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล มก.
    โดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
– ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
   โดย ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*