# พิธีเปิดประชุมวิชาการครั้งที่ 61

พิธีเปิดประชุมวิชาการครั้งที่ 61
ปาฐกถาพิเศษ “คิดโจทย์วิจัย ให้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
เสวนาพิเศษ “เกษตรศาสตร์กับการก้าวเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม”
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
เวลา 9:00-12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้นำเสนอผลงาน
https://forms.gle/cRc9Cbgwo4RsfbF6A

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน
https://forms.gle/waDqSgtXSZKnAxm3A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*