Session 3 สาขาวิทยาศาสตร์

Session 3
สาขาวิทยาศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “สถานะของทรัพยากรชีวภาพสัตว์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพหนึ่งเดียว และเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The status of animal bioresource for food security, one health and bioeconomy under the climate change crisis)”
9:00-12:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*