สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสวนาพิเศษ

Session 1
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เสวนาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ไทย ขับเคลื่อนด้วย SDGs เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน”
9:30-12:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*