# กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมนโยบาย No Gift Policy

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมนโยบาย No Gift Policy
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-13:30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*