# นมเกษตรเพื่อ นนทรีปีที่ 80 : สุขภาวะที่ดีสร้างได้ด้วยตัวคุณ

60 ปี นมเกษตรเพื่อ นนทรีปีที่ 80 : สุขภาวะที่ดีสร้างได้ด้วยตัวคุณ
เสวนา/สัมมนาทางวิชาการ “KU Milk Standard for the Next Well Bening”
ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00-12:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*