Tag Archives: ชำนาญการ

Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ”
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โปรดติดตามรับชมไฟล์ฉบับสมบูรณ์หลังตัดต่อเสร็จ