Tag Archives: ตีพิมพ์

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย มก.

สัมมนาเรื่อง “การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย มก.”
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50