Tag Archives: บุคลากร

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดบรรยายพิเศษในการสัมมนาบุคลากร เรื่อง
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการสื่อสารมวลชน และประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-11.30  น.
ณ ห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 4