Tag Archives: ปลูกกัญชา

ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง

สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หัวข้อการเสวนาทางวิชาการ
1. นโยบายการปลูกการใช้ประโยชน์ กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ของประเทศ
2. กฎหมาย และข้อควรรู้ของการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง
3. สายพันธ์และการปลูกกัญชา กัญชง ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ทิศทางการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง