Tag Archives: พุทธเกษตร

โครงการกิจกรรมบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ปฐมธรรมจากพุทธวจนเพื่อการดำรงชีวิต”

โครงการกิจกรรมบรรยายธรรมครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  “ปฐมธรรมจากพุทธวจนเพื่อการดำรงชีวิต”
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 12.45-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
ร่วมกับมูลนิธิพุทธเกษตร