Tag Archives: ภัยพิบัติ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม: Social Impact of Climate Change

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม: Social Impact of Climate Change
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 8.30-12.30 น.
ดร.สมิทธิ์ ธรรมสโรจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ภัยพิบัติธรรมชาติ : ผลกระทบทางสังคม”
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง “ทรัพยากรชายฝั่ง ผลกระทบและการแก้ไขจากภาวะโลกร้อน”