Tag Archives: มนุษย์

เสวนาวิชาการ “ศิลปะกับความเป็นมนุษย์”

โครงการเสวนาวิชาการ สุนทรียสนทนาเรื่อง “ศิลปะกับความเป็นมนุษย์”

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  2555 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น2  อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(โปรดติดตามรับชมย้อนหลังในวันถัดไป)