Tag Archives: สรรหา

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555

ลงคะแนนเสียงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้งของท่านได้ที่นี่
คู่มือเลือกตั้งปี 2555