Tag Archives: สหวิทยาการ

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
เรื่อง “สหวิทยาการ : ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1