Tag Archives: สุขภาพ

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทครูแนะแนวเพื่ออนาคตเด็กไทยกับทิศทางแอดมิชชั่นปี 2556”
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาคเช้า
เสวนาพิเศษเรื่อง “นโยบายการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2556”
โดย
นางศศิธร อหิงสโก  ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์  นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ดร.วราภรณ์ สีหนาท   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา ผศ.ชัชวาลย์ กุลโกวิท

บรรยายเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ…ดูแลสุขภาพ”
โดย นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง)

ภาคบ่าย
บรรยายเรื่อง “การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง”
โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ศาลายาสเต็มเซลล์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายเรื่อง “เคล็ดลับบริหารเวลา ลดความเครียด”
โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต